Tukea tieteelle - Jyväskylän yliopistosäätiön toiminta

Yliopiston vuosijuhlassa 2013 palkitut

Jyväskylän yliopistosäätiön tarkoituksena on tukea Jyväskylän yliopiston toimintaa taloudellisesti ja viestinnällisesti.

Sääntöjensä mukaisesti säätiö pitää julkisuudessa esillä Jyväskylän yliopiston asiaa, tukee yliopiston toimintaa taloudellisesti sekä jakaa avustuksia ja apurahoja yliopiston piirissä tehtävää tutkimus- ja opetustoimintaa varten. Säätiö edistää yliopiston ja Keski-Suomen elinkeinoelämän vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Hallintoneuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti elinkeinoelämää ja kuntapäättäjiä.

Jyväskylän yliopistosäätiö toimii säätiölain, muiden lakien ja asetusten, omien sääntöjensä ja hallituksen määrittelemien ohjeiden mukaisesti. Säätiön toimieliminä ovat hallintoneuvosto, hallitus, sekä valintatoimikunta. Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa säätiön hallitus. Juoksevia hallinnollisia asioita hoitaa säätiön asiamies. Hallintoneuvosto valvoo säätiön toimintaa ja valitsee hallituksen jäsenet. Valintatoimikunta esittää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet.

 

Taloudellista tukea yliopistolle

Yliopistosäätiö tukee vuosittain Jyväskylän yliopistossa tehtävää tieteellistä tutkimus-, opetus- ja muuta toimintaa jakamalla lahjoituksia ja apurahoja. Säätiö on viime vuosien aikana tukenut muun muassa tutkimustulosten kaupallistamista edesauttavan yhtiön perustamista, Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia sekä tulee tukemaan toukokuussa 2019 järjestettävää kaikkien tiedekuntien juhlallista promootiota.

Jyväskylän yliopistosäätiö jakaa vuosittain palkintoja Jyväskylän yliopiston piiristä valituille henkilöille. Palkinnot kannustavat opettajia, tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä korkealaatuisiin suorituksiin. Tunnettuja yliopistosäätiön palkintoja ovat:

  • Tieteellisen tiedon julkistamispalkinto
  • Hyvä opettaja -palkinto
  • Hyvä väitöskirja -palkinto
  • Hyvä esimies -palkinto
  • Kulttuuri-/innovaatiopalkinto (vaihtelee joka toinen vuosi)
  • Yhteisöllisyyden rakentaja
  • Vuoden viestintäteko

Katso, ketkä ovat saaneet palkintoja vuosien varrella.

Lisäksi Jyväskylän yliopistosäätiö hallinnoi emeritarehtori Aino Sallisen sekä professori Kari Sajavaaran rahastoja.

 

Vuorovaikutusta elinkeinoelämän kanssa

Yliopiston ja Keski-Suomen elinkeinoelämän vuorovaikutuksen lisäämiseksi säätiö järjestää yliopiston kanssa yhteistyöseminaareja. Seminaareissa on käsitellään ajankohtaisia talouselämään ja yliopistoon liittyviä aiheita. Vuoden 2016 seminaarin aiheena oli "Yliopisto- yhteiskunnan kasvumoottori 2025?" ja vuonna 2017 järjestettiin rehtori Matti Mannisen juhlaseminaari teemalla "Tutkimusta- yksin vai yhdessä".

Säätiö edistää yhteistyötä myös järjestämällä maakuntavierailuja. Säätiön hallintoneuvosto ja yhteistyökumppanit tutustuvat vuosittain Keski-Suomen kuntiin ja niiden yrityksiin ja yhteisöihin. Vierailuilla kartoitetaan toimijoiden ajankohtaisia tutkimus- ja koulutustarpeita ja ne toimivat hyvinä verkostoitumis- ja  tapaamispaikkoina.

Vuonna 2017 vierailu suuntautui Viitasaarelle ja vuoden 2018
vierailukaupunkina on Äänekoski.

 

Varainhankinta ja varojen käyttö

Yliopistosäätiön taloudellinen toiminta perustuu sijoitustoiminnan tuottoihin. Yliopistosäätiö sijoittaa varallisuuttaan pitkäjänteisesti ja maltillisesti, halliten sijoitustoiminnan riskit. Säätiön omaisuus on sijoitettuna huoneisto-osakkeissa ja hajautettuihin sijoitusrahastoihin. Varojen käytöstä päättää säätiön hallitus.

Yliopiston tukiin ja avustuksiin käytetään pääosin sijoitetun pääoman tuottoa.

Yliopistosäätiö on järjestänyt edellisen juhlakeräyksen vuonna 2013, yliopiston 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Tämän jälkeen keräyksiä ei ole järjestetty.

Jyväskylän yliopistosäätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka voidaan kohdentaa lahjoittajan toivomusten mukaisesti yliopiston eri tutkimus- ja opetusaloille.


Säännöt ja toimintakertomukset

Lue lisää säätiön toiminnasta tutusmalla Jyväskylän yliopistosäätiön sääntöihin ja toimintakertomuksiin.

Toimintakertomukset

Kuvat: Petteri Kivimäki & Jyväskylän yliopiston kuva-arkisto

 

Yhteystiedot

 

yo-saatio_logo

 

Anu Mustonen

Anu Mustonen, asiamies

puh. 050-5649022, anu.mustonen@jyu.fi